بازدید مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی

بازدید سرکار خانم پریسا علیلو مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی

از توانمندیهای مرکز رشد جهاد دانشگاهی و

همچنین امکانات در اختیارواحد های فناور مستقر در

مرکز رشد جهاد دانشگاهی ارومیه





فایل پیوستی
تصاویر بازدید