رئیس مرکز

دکتر ولی عاقلی

رئیس مرکز رشد واحد های فناوری کشاورزی

جهاد دانشگاهی ارومیه


رزومه آقای دکتر عاقلی 

1-رئیس جهاد دانشگاهی استان به مدت 17 سال

2-معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان به مدت دو سال

3-سرپرست مرکز رشد واحد های فناوری جهاد دانشگاهی به مدت 7 سال 

4-رئیس خبرگزاری ایسنای جهاد دانشگاهی استان به مدت 18 سال 

5-رئیس مرکز رشد واحد های فناوری کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه از سال 1397 تا کنون.