رئیس مرکز

سرپرست مرکز رشد واحد های فناوری کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه


سرپرست .............