منشور اخلاقی

منشور اخلاقی


منشور اخلاقي مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه

 در پیشگاه خداوند متعال پيمان مي بنديم :

در تمامي ساعات اداري با ظاهري آراسته، در محيطي صميمي، ضمن رعايت ادب و احترام، برخوردي نيك و پسندیده با ارباب رجوع، مشتريان، مديران و همكاران داشته و در كوتاهترين زمان ممكن، وظايف و امور محوله را با كمال صداقت و انصاف به انجام رسانيم.

در صورت عدم امكان انجام خواسته ارباب رجوع، به منظور قانع شدن وي توضيحات كافي ارائه نموده تا اعتماد، رضايت و خشنودي وي جلب شود.

به منظور تحقق اهداف سازماني، خود را به انجام وظايف و رعايت اصول و منشور اخلاقي زير مقيد دانسته و بدان پايبنديم :

1-  ضمن رعايت نظم، در حفظ بيت المال و نظافت محيط كار خود خواهيم كوشيد زيرا:

نظم و انضباط نشانه ايمان به خداوند و معرف شخصيت هر فرد است.

2-  از مراجعه كنندگان همانند ميهمان استقبال نموده، پس از انجام كار با خوشرويي آنها را بدرقه مي كنيم، زيرا:

مردم ولي نعمت ما هستند.

3- انجام سريع و صحيح امور و وظايف محوله را وظيفه خود مي دانيم، زيرا:

وقت طلا است.

4- به انتقادات، نظرات، و ديدگاه هاي ارباب رجوع گوش فرا داده،از پشنهادهاي سازنده ي آنان در انجام بهتر كارها استقبال مي كنيم، زيرا:

پذيرش انتقادات و نظرات سازنده ديگران، موجب اصلاح امور مي شود.

5-  اجراي قوانين ومقررات ملاك انجام كار بوده، تابع اعمال سليقه هاي شخصي نخواهيم شد، زيرا:

حاكميت قانون، ضامن حفظ حقوق جامعه است.

6- از شايعه سازي، تهمت، غيبت، خبرچيني و ... كه موجب تضعيف صميميت و كاهش اعتماد در بين كاركنان و مديران مي شود پرهيز مي كنيم، زيرا:

شايعه سازي، تهمت، غيبت، خبرچيني و ... از رذايل اخلاقي است.

7- رازداري ، وفاداري و حفظ اسناد را از وظايف شغلي خود دانسته، نسبت به رعايت مسائل شرعي و ارزشهاي اخلاقي كوشا خواهيم بود، زيرا :

امانتداري و پايبندي به ارزش ها ، از فضائل اخلاقي است.

8- رضايت ارباب رجوع از عملكرد سازمان را موفقيت خود مي دانيم، زيرا :

رضايت مخلوق، رضايت خالق است.