مخاطبان مرکز رشد

مخاطبان مرکز رشد


دانشگاهيان (اساتيد، فارغ التحصيلان و دانشجويان) دانشگاه علم و صنعت ايران و ساير دانشگاههای  کشور که دارای ايده های خلاق، کارآفرين و نوی دانش محور می باشند

 

- افراد نخبه، مخترعين، و مبتکرين کشور که دارای طرح يا ايده جديد صنعتی دانش محور می باشند

 

- شرکت های خصوصی نوپا

 

- شرکتهای خصوصی فعال

 

- واحد های تحقيق و توسعه (R&D) شرکتها و سازمانهای مختلف

 

- شرکتها و مراكز پژوهشي و پژوهشكده هاي دولتي مستقل يا وابسته به دانشگاها