مزایای استقرار در مرکز رشد

مزایای استقرار در مرکز رشد


قرار داشتن در يك مجتمع تحقيقاتي و فناوري و استفاده از مزاياي همجواري واحدهاي فناوري با يكديگر

تسهيل ارتباطات بين متخصصين و واحدهاي مستقر در مرکز

صرفه‌جويي اقتصادي و كاستن از هزينه‌هاي بالاسري شركت از قبيل زمين، ساختمان، دسترسي به اينترنت پر سرعت، غذاخوري، كتابخانه 

سالن كنفرانس و اتاق جلسه با كيفيت بالا

برخورداري از خدمات مربوط به ثبت اختراع

بهره مندي واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي از مزاياي قانوني مناطق آزاد ( ماده 47 قانون برنامه چهارم- (برخورداری از خدمات عمومي                   

امكان استفاده از سمينارها و كارگاههاي آموزشي كه در محل مرکز برگزار مي‌شود

دارا بودن تيم مديريتي و اجرايي مصمم و معتقد به اجراي پروژه و كمك به رشد شركتهاي عضو مرکز

دسترسي به زيرساخت های مناسب و با استانداردهاي بالاي مجموعه مرکز