اساسنامه مرکز رشد

اساسنامه مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه


ماده 1- تعاريف

1-1-  مركز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه: مركزي است تحت مديريت متخصصين حرفه اي كه با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه هايي جديد توسط كارآفريناني كه در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه هاي مختلف منتهي به فناوري متشكل شده اند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند، پشتيباني مي كند. اين خدمات شامل موارد زير است:

- تامين محل كار (به صورت اجاره)

- خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي و اطلاع رساني

- خدمات مديريتي ، حقوقي ، مالي، اعتباري، پروژه يابي و بازاريابي

- آموزش هاي تخصصي ويژه و مشاوره

- ساير خدمات مرتبط با توسعه ،رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري

1-2- واحدهاي فناوري: واحدهاي داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد بوده كه با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصي و فعاليت در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي نمايند. اين واحدها منجمله شامل شركتهاي خصوصي، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع ، و يا مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه ها يا دستگاه هاي اجرايي هستند.

1-3-  دوره رشد مقدماتي: دوره اي حداكثر 6 ماهه است كه در آن، به افراد و يا گروه هاي مستعدي كه داراي ايده هاي نوآورانه هستند، مشاوره و آموزشهاي لازم براي آشنايي با بازار، شناسايي گروه كاري، تثبيت ايده كاري و ايجاد هويت هاي حقوقي مستقل داده مي شود. در صورت موفقیت در اين دوره مقدماتي و كسب هويت مستقل حقوقي، واحدهاي نوپا مي توانند متقاضي اسكان رسمي در مركز رشد شوند. زمان اين دوره با تصويب مدير مركز رشد تا 9 ماه قابل افزايش است.

1-4-  بخش رشد مقدماتي (Pre – Incubator): بخشي از مركز رشد است كه در آنجا دوره رشد مقدماتي برگزار مي گردد.

1-5-  دوره رشد: دوره اي است حداكثر 3 ساله كه طي آن واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد به معيارهاي رشد يافتگي دست يافته و پس از آن از مركز رشد خارج مي شوند. زمان اين دوره با تصويب شورای فناوری مرکز تا 5 سال قابل افزايش است.

ماده 2- اهداف مركز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه

2-1- بستر سازي جهت تجارت كردن دستاوردهاي تحقيقاتي

2-2- ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان

2-3- كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري

2-4- ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه هاي فناوري

2-5- بستر سازي جهت ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب جهت جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري

2-6- توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار

ماده 3- وظايف مركز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه

3-1- حمايت مالي از واحدهاي مستقر در مركز رشد با توجه به فعاليتهاي مندرج در بند 1-3

3-2- تلاش براي فراهم آوردن حمايت هاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي مستقر در مركز رشد

3-3- ارائه خدمات و مشاوره هاي مورد نياز واحدها در راستاي تبديل ايده هاي نو به محصولات قابل تجاري شدن و تجاري سازي آنها

3-4- نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارائي مركز رشد

3-5- نظارت بر فعاليت هاي واحدهاي فناوري در تحقق ايده محوري آنها

3-6- ايجاد بخش رشد مقدماتي در صورت نياز

تبصره:  انجام فعاليت هاي زير توسط مراكز رشد ممنوع است:

1- استخدام هيات علمي

2- انعقاد و اجراي قراردادهاي پژوهشي به استثناء موارد زير:

3- پروژه هاي مطالعاتي در زمينه بهبود و توسعه مراكز رشد

4- پروژه هايي كه به قصد ارجاع به واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد منعقد مي شود

ماده 4- اركان مركز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه

4-1- سازمان موسس

4-2- هيات امنا

4-3- مدير مركز رشد

4-4- شوراي مركز رشد

ماده 5- سازمان موسس مركز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه

جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی مركز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه را تاسیس نموده و تامین اعتبارات آن را از مجاری دولتی و غیر دولتی بر عهده می گیرد.

ماده 6- وظايف سازمان موسس مركز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه

6-1- کمک به تأمين منابع مالي مورد نياز مركز رشد

6-2- انتصاب مدير مركز رشد

6-3- تامين ستاد مديريتي و نيروي انساني بخش ستادي

6-4- پيشنهاد انحلال مركز رشد به هیات امناء

ماده7- هيات امنا مركز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه

هيات امناي مراكز رشد همان هيات امناي جهاد دانشگاهی می باشد.

ماده 8- رئیس مركز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه

رئیس مرکز با پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری، تایید رئیس جهاد دانشگاهی و تصویب هیات امناء و با حکم رئیس جهاد دانشگاهی بمدت دو سال منصوب می گردد. انتصاب مجدد وی بلامانع است.

ماده9- وظایف رئیس مركز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه

9-1- اداره كليه امور مركز رشد بر طبق اساسنامه و مقررات جهاد دانشگاهی

9-2- تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ارائه به شوراي فناوری مركز رشد

9-3- نظارت بر فعاليت واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد براي حصول اطمينان از انطباق فعاليت ها با اهداف پيش بيني شده

9-4- ايجاد زمينه هاي لازم براي ارتقاء و توسعه واحدهاي فناوري

9-5- برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم در تامين بودجه و تقويت بنيه مالي و جذب امكانات براي مركز رشد

9-6- عقد قرار داد به نمايندگي از مركز رشد با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

9-7- ارائه گزارش عملكرد ساليانه مركز رشد به شوراي فناوری مركز رشد

9-8- ایجاد و تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی جهت حمایت از واحدهای فناور

ماده 10- تركيب شوراي فناوری مركز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه

10-1 مدير مركز رشد (رئيس شورا)

10-2- معاون فناوری مركز رشد (دبير شورا)

10-3- معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی یا یکی از مدیران ارشد معاونت

10-4- رئیس واحد و یا رئیس سازمان جهاد دانشگاهی در استان

10-5- يك نفر از مديران صنايع و يا دستگاه هاي اجرائي منطقه مرتبط با موضوع كاري مركز رشد

10-6- دو نفر از محققان و يا كارشناسان مبرز با رشته تخصصي متناسب با فعاليت هاي مركز رشد، ترجیحاً از اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی

10-7- يك نفر كارشناس مبرز اقتصادي

10-8- رئیس یکی از دانشگاهها و یا مراکز آموزش عالی منطقه

10-9- يك نفر از مديران شركت هاي خصوصي فعال در زمينه فناوري

تبصره: اعضای موضوع بندهای 10-5 تا 10-9 به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و به موجب حکم رئیس سازمان موسس منصوب می شوند.

ماده11- وظايف و اختيارات شوراي فناوری مركز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه

11-1- تصويب خط مشي، سياست هاي مالي و علمي مركز رشد

11-2- پيشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعاليتهاي مركز رشد به هيات امنا

11-3- تائيد تراز مالي و (حساب سود و زيان) سالانه مركز رشد بر اساس شاخصهاي مصوب جهت ارائه به هيات امنا

11-4- تائيد آيين نامه هاي اجرائي مركز رشد

11-5- تصويب صلاحيت واحدهاي فناوري جهت استقرار در مركز رشد

11-6- بررسي عملكرد سالانه مركز رشد

11-7- پيشنهاد انحلال مركز رشد به رئيس سازمان موسس

11-8- پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه به هيات امنا

ماده 12- مقررات مالي مركز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه

مركز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه از نظر مقررات مالي مشمول آئين نامه مالي و معاملاتی جهاد دانشگاهی مي باشد.

ماده 13- منابع مالي مركز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه

منابع مالي مركز رشد عبارتند از:

13-1- بودجه سالانه مركز رشد كه از محل اعتبارات عمومي كشور تامين مي گردد.

13-2- كمكهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي

13-3- درآمد حاصل از فعاليت هاي مركز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه

13-4- عقد قراردادهاي پژوهشي و اجرائي با سازمان هاي دولتي و غير دولتي، با رعايت تبصره ذيل ماده 3

13-5- استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری با رعایت مقررات جهاد دانشگاهی

ماده 14- تغيير و اصلاح اساسنامه مركز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه

هر گونه تغيير و اصلاح در اين اساسنامه پس از پيشنهاد رئیس جهاد دانشگاهی بر عهده هيات امنای جهاد دانشگاهی است

تبصره: تغييرات اساسنامه توسط رئیس جهاد دانشگاهی به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.

ماده 15-اين اساسنامه به استناد مصوبات شورای گسترش آموزش عالی در 15 ماده و 3 تبصره تنظیم و در تاريخ 04/05/1391 به تایید هیات امنای جهاد دانشگاهی رسيده است