آئین نامه های تسویه حساب و خروج از مرکز

آئین نامه های تسویه حساب و خروج از مرکز


ماده 1- هر واحد فناور مانند هسته ها، شرکتها، واحدهای تحقیق و توسعه و واحدهای پژوهشی دانشگاهی مدت زمان معینی را می توانند در مرکز استقرار یابند و پس از پایان مهلت قرارداد در صورت عدم تمدید از مرکز خارج می شوند.

ماده 2- مدت زمان استقرار هسته ها 6 ماه بوده که با نظر شورای مرکز تا 9 ماه قابل تمدید است.

ماده 3- مدت زمان استقرار شرکتها، واحدهای تحقیق و توسعه و واحدهای پژوهشی دانشگاهی 3 سال است که با نظر شورا تا 5 سال قابل تمدید می باشد.

ماده 4- شیوه عقد قرارداد در مرکز به گونه ای است که هر واحد می تواند در زمان استقرار و یا پایان آن نسبت به پرداخت بدهی خود به صورت کامل یا اقساط اقدام نماید.

ماده 5- به منظور تکمیل مراحل تسویه حساب نماینده هر واحد به بخش های مختلف مرکز مراجعه و نسبت به اخذ تاییدیه تسویه حساب از مسئول هر بخش اقدام نماید.

ماده 6- واحد در پایان مدت زمان استقرار باید گزارش کاملی از مراحل فعالیت و پیشرفت کار خود را به مرکز در قالب فرمهای کسب و کار ارائه دهند.

ماده 7- هسته های مستقر در مرکز در پایان مهلت قرارداد در صورتی که تبدیل وضعیت داده و به شخصیت حقوقی تغییر یابند و ادامه فعالیت خود را به صورت شرکت پیگیری نمایند می توانند مجددا درخواست استقرار و عقد قرارداد نمایند و باید مراحل فراخوان تا پذیرش را بطور کامل طی نموده و پس از تایید مجددا استقرار یابند و از امکانات مرکز بهره مند گردند.

ماده 8- تمامی تضمین های ارائه شده توسط واحدها نزد عامل مرکز به صورت امانت بوده و پس از تسویه کامل به واحد قابل استرداد است.

ماده 9- در صورتی که واحدی به تعهدات خود عمل نکند مرکز با تشخیص خود در هر مرحله­ای می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام و با احضار نماینده واحد خواهان انجام مراحل تسویه حساب شود.

ماده 10- ارزیابی عملکرد هر واحد در تمدید قرارداد موثر می باشند.

ماده 11- این آیین نامه در 11 ماده در جلسه مورخه 18/04/98 مورد تایید شورای مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی جهاد دانشگاهی واحد ارومیه قرار گرفته است و هرگونه دخل و تصرف در آن بدون مجوز از شورای مرکز ممنوع می باشد.