اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها


1- کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور

2- تجاری سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخش های تحقیقاتی و تولیدی و خدماتی جامعه

3- افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت های متکی بر دانش

4- کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های بین المللی و داخلی

5- افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت های فناوری داخلی در سطح بین المللی

6- حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط فناوری و حمایت از موسسه ها و شرکت های تحقیقاتی و مهندسی نوآور, با هدف توسعه فناوری و کار آفرینی