مدارک مورد نیاز برای پذیرش و استقرار

مدارک مورد نیاز برای پذیرش و استقرار


کاربرگ پذيرش تکميل شده (درخواست)

رزومه شخصي هر يك از موسسين، همكاران، مشاوران

كپي مدارك تحصيلي دانشگاهي (موسسين و همكاران)

تصوير اساسنامه شركت ( براي متقاضيان دوره رشد)

فتوكپي قراردادهاي انجام شده و در حال اجرا براي مؤسسات موجود

موافقت نامه رسمی برای مراکز دانشگاهی و R&D از سازمان مادر