شرایط پذیرش

شرایط پذیرش


معيارهاي پذيرش واحدها و طرحها در مركز رشد عبارتند از :

 

1- طرح و يا ايده محوري بايستي نوآور باشد. نوآور بودن به معناي جديد بودن در سه سطح جهاني، ملي و منطقه اي (استاني) است.

2- بازاري براي محصول نهايي طرح و يا ايده محوري وجود داشته باشد. براي اين كار اگر صاحب طرح بتواند مدركي دال بر تمايل خريداران ارائه كند بهتر خواهد بود.

3- اجراي طرح اقتصادي باشد. يعني علاوه براينكه خريداراني وجود دارند كه حاضر به خريد محصول نهايي طرح هستند بايستي اين طرح در زمان توليد انبوه، در سطحِ بازارِ پيش بيني شده، هزينه هاي خود را پوشش داده و سود ايجاد كند.

4- طرح فناور باشد. يعني براي ساخت محصول يا ارائه خدمت مورد نظر به دانش تخصصي و آكادميك لازم باشد.

5- هدف تنها ساخت نمونه يا نمونه هاي اوليه باشد. طرح هايي كه نمونه اوليه آن ساخته شده است تنها براي ارتقاء نمونه پذيرش مي شوند.

6- طرح بالغ باشد. يعني طرح مرحله پژوهشي خود را گذرانده باشد و تنها يك ايده خام نباشد. پاركها و مراكز رشد پژوهشكده نيستند كه در آنها فعاليت پژوهشي محض صورت گيرد، بلكه تنها آن دسته از طرحهاي پژوهشي كه مرحله تحقيقاتي خود را با موفقيت گذرانده اند مي توانند براي ساخت نمونه هاي اوليه و تجاري سازي آن ها وارد اين مركز شوند.آن دسته از طرحهاي نوآور و فناوري كه احتياج به پژوهش علمي و سيستماتيك خاصي ندارند ولي براي ساخت آنها احتياج به دانش تخصصي و آكادميك است براي بالغ بودن مي بايستي طرح به محصول نهايي نزديك باشد و تنها يك ايده خام نباشد كه بايد روي آن چندين آزمون و خطا صورت گيرد.

7- تيم كاري لازم فراهم باشد. متخصصاني كه براي ساخت محصول و يا ارائه خدمت مورد نظر لازم هستند بايستي در تيم كاري صاحب طرح به عنوان همكار يا مؤسس (حداقل با مدرک لیسانس) حضور داشته باشند. علاوه بر اين افراد اصليِ دخيل در اجراي طرح نبايستي مشكلاتي مانند انجام خدمت سربازي داشته باشند.

8- طرح قابليت تحقق فني داشته باشد. به عبارت ديگر از لحاظ دانش فني و امكانات در دسترس، ساخت محصول يا ارائه خدمت مورد نظر ممكن باشد.

9- فرد و يا افراد صاحب طرح بايستي خصوصيات كارآفرينانه مانند ريسك پذيري، خلاقيت ، توانايي برقراري ارتباط خوب با ديگران ، توانايي كار گروهي و غيره داشته باشند.

10- طرح مي بايستي در قالب شخصيت حقوقي جديدالتأسيس باشد. افراد صاحب طرح بايستي شركت حقوقي ثبت شده و جديد التاسيس داشته باشند و يا پس از تاييد در شوراي فناوري براي استقرار و تحت حمايت واقع شدن بايد شركت حقوقي تاسيس كرده و به ثبت برسانند. آن دسته از طرحهاي نوآور و فناوري كه داراي شركت حقوقي به ثبت رسيده نيستند، و يا تيم كاري آنهاتکميل نمي باشند و يا درجه بلوغ طرح پايين باشد مي توانند به شرط داشتن بقيه شرايط در قسمت پيش رشد (به مدت شش تا نه ماه) مستقر شوند و در حين تكميل طرح ، تيم كاري و ثبت شركت از زير ساختها و حمايتهاي مركز رشد نيز برخوردار گردند.

 

 شرايط پذيرش شرکت های نوپا در بخش رشد:

 

1- متقاضيان داراي يك شخصيت حقوقي (شركت يا مؤسسه ی ثبت شده) باشند.

2-  فعاليت شرکت روي يك ايده ی پژوهشي متكي بر فناوري كه داراي توجيه فني و اقتصادي است، متمركز باشد.

3-  یکی از اعضای اصلی شرکت باید دارای مدرک کارشناسی مرتبط با زمینه ی کاری شرکت بوده و در محل دیگری شاغل نباشد.

4- حداقل يك نفر تمام وقت در محل استقرار شرکت حضور داشته باشد.

5-  شركت ها ملزم به رعايت مقررات و ضوابط عمومي مركز رشد هستند.

 

  شرايط پذيرش هسته ها در بخش پیش رشد:

1- اعضاي هسته حداقل دو نفر با مدرک مرتبط در زمينه كاري هسته مي‌باشند.

2- لااقل يكي از اعضا باید داراي مدرك كارشناسي یا دانشجوی رشته ی مرتبط با ایده ی محوری هسته باشد.

3- يك نفر بصورت تمام وقت در محل استقرار هسته حضور داشته باشد.

 

  شـرايط پذيرش واحـدهایR&D درمرکز رشـد:

 

1- حداقل دو نفر با مدرك كارشناسي يا بالاتر با تجربه كافي در زمينه ی فعاليت سازمان مادر و با برنامه ی منظم در دفتر واحد (R&D) مستقر در مركز رشد، حضور داشته باشند.

2-  واحد R&D  در چارت سازماني سازمان مادر رسميت يافته باشد يا حكم صريح بالاترين مرجع سازمان را داشته باشد يا بصورت يك شركت خصوصي وابسته به سازمان مادر به ثبت رسيده باشد.

3- برنامه كاري واحد (R&D) از طرف سازمان مادر به همراه بودجه ی تخصيص يافته براي طرح هاي پژوهشي مشخص شده باشد.

 

4-  واحدهايي كه يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه ها را در زمينه تخصصي فعاليت خود بعنوان مشاور انتخاب نمايند اولويت خواهند داشت.

 

 

 

 شرايط پذيرش واحدهای پژوهشی دانشگاهی در مرکز رشد:

 

1- ارائه ی کپی مجوز واحد پژوهشی از وزارت علوم، تحقيقات وفناوری به مرکز رشد.

2- برنامه كاري واحد پژوهشی دانشگاهي و اعضای هيأت علمی فعال در آن به همراه بودجه ی تخصيص يافته براي طرح هاي پژوهشي مشخص شده باشد
فایل پیوستی


1
پیش رشد