منشور اخلاقی واحدهای فناور

منشور اخلاقی واحدهای فناور


1- مقدمه

 

واحد هاي فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه با آگاهی از نقش خویش در توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادي کشور و نیز اهمیت فناوري در زندگی انسانها، منشور اخلاقی ذیل را که بیانگر دیدگاهها و ارزش هاي مشترك آنها است سر لوحه فعالیت هاي فردي و جمعی خویش قرار می دهند.

 

2- رعایتحقوقاجتماعی

 

2-1- با آگاهی از نقش مرکز رشد در توسعه اقتصادي کشور تعهد می نمائیم تا با استفاده از دانش و فناوري روز در جهت توسعه و اعتلاي نظام جمهوري اسلامی گام برداریم.

 

2-2- ما متعهد می شویم که در انجام فعالیتهاي خویش سلامت و امنیت جامعه را مد نظر قرار دهیم و از هر چیزي که مصالح جامعه یا محیط زیست را به خطر بیاندازد پرهیز کنیم. فعالیت ما باید در جهت افزایش رفاه عمومی و سلامت و آسایش بیشتر براي مردم باشد.

 

2-3- ما متعهد می شویم از بکار بردن فناوري که باعث لطمه دیدن اشخاص، گروهها یا عموم مردم شود دوري جوئیم.

 

2-4- ما خود را ملزم به داشتن رفتار منصفانه و بدون تبعیض با کلیه افراد جامعه می دانیم. تمام افراد جامعه حقوق یکسانی در استفاده از منابع دارند. ما متعهد می شویم تا با رفتار خود سبب سوء استفاده از اطلاعات و فنآوري ها نشویم.

 

2-5- در همه زمان ها به اصول اخلاقی و صفات معنوي پایبندیم و در همه روابط سازمانی آنها را رعایت می کنیم.

 

2-6- ما متعهد می شویم در انجام فعالیت هاي خویش از برند ها و نام ها سوء استفاده ننماییم.

 

2-7- نظر به حضور درمرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی جهاد دانشگاهی ارومیه و به تأسی از بنیاگذار بزرگ وخیر آن، ما متعهد می شویم با استفاده درست و بهینه از امکانات و حمایت هاي مرکز رشد و با تلاش در جهت کسب موفقیت در حوزه کسب کار و دانش بنیان، خود از حامیان اصلی مرکز رشد باشیم تا تضمینی براي توسعه پایدار جامعه اسلامی ما باشد.

 

3-رعایتتعهداتحرفهاي

 

3-1- ما با درك تعهدي که در قبال رشد، توسعه و فنآوري در کشور داریم، تمام توانمندي خود را در جهت ایجاد یا شناسایی، جذب، بومی سازي و انتشار فناوري هاي مناسب به کار می گیریم.

 

3-2- ما تلاش می کنیم از طریق مطالعه مداوم، شرکت در سمینارها و کنفرانس ها و ... دانش، مهارت و شایستگی هاي خویش را ارتقاء بخشیم.

 

3-3- ما متعهد می شویم در جهت دستیابی به بالاترین کیفیت در خدمات و محصولات خود گام برداریم.

 

3-4- ما خود را ملزم به رعایت کلیه قوانین و استانداردهاي موجود در کشور در ارتباط با خدمات و محصولات خود می دانیم.

 

3-5- ما تعهد می نماییم با اعضاي تیم کاري و پرسنل واحد هاي فناور دیگر مستقر در مرکز رشد هیچ نوع قراردادي منعقد نکنیم، مگر با اخذ رضایتنامه کتبی از کارفرماي قبلی.

 

3-6- ما قراردادها، موافقتنامه ها و تعهدات امضاء شده را محترم شمرده و صداقت و امانت را پیشه می کنیم.

 

3-7- ما انتقادي بیطرفانه و صادقانه را در امور حرفه اي خویش پذیرا هستیم. همچنین خود را ملزم به جستجو و شناسایی نواقص کار همکاران خود و اعلام نواقص به ایشان می داریم.

 

3-8- ما تعهد می نمائیم از آسیب رساندن به همکاران، به صورت مالی، حرفه اي یا اعتباري پرهیز نمائیم.

 

3-9- یکی از عوامل موفقیت ما همکاري و اشتراك مساعی در چهارچوب نیازهاي مشترکی است که ما را به تجمع در این مرکز ترغیب نموده است ما در جهت اجراي پروژه هاي مشترك با یکدیگر همکاري و مساعدت می نمائیم.

 

3-10- نسبت به توسعه صنعت و ارتقاء تولید در جامعه و کشور مسئولیم.