مصاحبه و پذیرش

مصاحبه و پذیرش


آیین نامه مصاحبه و پذیرش :

آیین­نامه­ های مرکز خلاصه­ای از مقررات تدوین شده توسط شورای مرکز می­باشند و متقاضیان حضور و استفاده از این فضا مانند شرکتها، هسته­ها، واحدهای R&D و واحدهای پژوهشی دانشگاهی موظف به مطالعه و کسب آگاهی کافی نسبت به مفاد مندرج در آنها می­باشند.

 

ماده1- متقاضیان ورود به مراحل پیش رشد و رشد ضمن مطالعه آیین­نامه­های مربوطه( پس از احراز شرایط اولیه) با تکمیل پرسشنامه­ های مرکز ضمن معرفی کامل اعضای تیم کاری، طرح، خدمات و ارائه برنامه کاری مدارک موردنیاز را به بخش پذیرش تحویل می­دهند.

 

ماده2- تکمیل و ارائه BP با توجه به نظر شورا و مدیر مرکز اجباری خواهد بود. BP  ارائه شده نیز باید به تصویب شورا برسد.

 

ماده3- مدارک ارائه شده متقاضی توسط واحد جذب و پذیرش و سپس مدیر مرکز مورد بررسی مقدماتی قرار گرفته و پذیرش یا عدم پذیرش اولیه پس از مطالعه و بررسی به نماینده واحد متقاضی اطلاع داده می­شود.

 

ماده4- در صورت تکمیل مدارک و عدم وجود نقص در بررسی مقدماتی و دارا بودن شرایط لازم جهت حضور در مرکز اعضای شورا دعوت و تاریخ جلسه مصاحبه تعیین می­شود.

 

ماده5- در صورتیکه مدارک و مستندات تحویل داده شده توسط واحد متقاضی دارای نقص قابل رفع باشد، به نماینده واحد مهلت داده می­شود برای تکمیل و ارائه مجدد و رفع اشکالات موجود اقدام نماید، در غیر اینصورت پذیرش واحد منتفی خواهد بود.

 

ماده6- از پذیرفته­ شدگان در مرحله مقدماتی و نیز اعضای شورای مرکز طبق  برنامه­زمانبندی مشخص برای برگزاری جلسه دفاع دعوت و پرونده متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و نماینده واحد به منظور پاسخگویی به سئوالات اعضای شورا در جلسه حضور و پاسخگو می­باشد. در این مرحله با توجه به پرونده واحد، مدارک و مستندات، برنامه­کاری و توجیه کافی طرح و خدمات امتیازاتی داده می­شود( حداقل امتیاز جهت پذیرش .............درصد امتیازات می­باشد.

 

ماده7- اگر پاسخ­های نماینده واحد متقاضی در خصوص طرح و برنامه ارائه شده فاقد اشکالات اساسی بوده و امتیاز لازم را کسب نماید. موضوع بصورت مکتوب از طرف مدیر مرکز بعنوان نماینده شورا به نماینده واحد متقاضی اعلام می­شود.

 

ماده8- چنانچه از واحدهای مصاحبه شونده نتواند امتیاز لازم را کسب نماید، موضوع به صورت مکتوب به نماینده واحد اطلاع داده می­شود و واحد متقاضی می­تواند در مراحل بعدی فراخوان و پذیرش شرکت نماید.

 

ماده9- واحدهای پذیرفته شده در صورت داشتن شرایط لازم و بر اساس نوع طرح و خدمات در محل­های اعلام شده استقرار می­یابند.

 

ماده10- هر کدام از واحدها به فراخور نیاز در یکی از زیربخشهای مرکز مستقر می­شوند. هسته­ها و برخی شرکتها با صلاحدید شورا و مدیر مرکز در بخش پیش رشد، شرکتها در بخش رشد و واحدهای R&D و پژوهشی دانشگاهها در بخش رشد تحقیقاتی استقرار می­یابند.

 

ماده11- اگر در بین واحدهای پذیرفته شده متقاضی استقرار نبوده و یا دارای شرایط کافی برای استقرار نباشد و تنها متقاضی بهره­مندی از برخی حمایتها و تسهیلات و امکانات موجود در مرکز باشد، موضوع توسط مدیر مرکز و اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در اختیار نماینده واحد قرار می­گیرد.

 

ماده12- در این مرحله لیست خدمات و تعرفه­های مصوب مرکز در اختیار واحدهای فناور قرار گرفته و هر واحد با توجه به نیاز خود از خدمات رفاهی و تخصصی بهره­مند می شود.

 

ماده13- پس از انجام مرحله پذیرش واحد پذیرفته شده به قسمت اداری و مالی هدایت شده که در این قسمت اقدامات لازم صورت خواهد گرفت که در آیین­نامه­های مربوطه آورده شده­اند.

 

ماده14- هر کدام از واحدهای استقرار یافته و پذیرفته شده بر اساس مصوبات مرکز می­توانند در مدت زمان تعیین شده در مرکز استقرار یافته و پس از آن ضمن تسویه حساب کامل باید از مرکز خارج شوند.

 

ماده15- این آیین نامه در 15 ماده در صورتجلسه شماره ........ مورخه ........... مورد تایید اعضای شورای مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی جهاد دانشگاهی واحد ارومیه قرار گرفته و هرگونه دخل و تصرف در آن بدون مجوز از شورای مرکز ممنوع می­باشد.