معاون فناوری مرکز

دکتر محمدرضا دیلمقانی 

معاون فناوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی ارومیه


رزومه:

1-معاون فناوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی ارومیه از سال 1393 تا کنون

2- مدیر اشتغال ستفای استان آذربایجان غربی

3- کارشناس ارشد مهندسی خاک شناسی با گرایش تغذیه درختان میوه

4-دکترای شیمی و حاصل خیزی خاک