معاون فناوری مرکز


معاون فناوری

                مرکز رشد واحد های فناوری کشاورزی جهاددانشگاهی ارومیه

آقای مهندس محمد رضا دیلمقانی
متولد سال1349روستای حسنلوی نقده- کارشناس ارشد مهندسی خاک شناسی با گرایش تغذیه درختان میوه -محل تحصیل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.